AVMI vykdyti projektai

Pavadinimas

Data

Aprašymas

 

Noriu, galiu, veikiu – dirbu 2012–03/2014-03 Projektas „Noriu, galiu, veikiu – dirbu“, finansuojas iš Europos Sąjungos fondų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007) 4475, 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.
Dirbančių su jaunimu darbuotojų kompetencijų įvertinimo mechanizmo parengimas ir įgyvendinimas 2012-06 / 2012-10 Viešosios Įstaigos „Atsakingo verslo ir mentorystės institutas“ ir „Verslo iniciatyva“ atliko vertinimo paslaugas vykdant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, projekto Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, finansuojamą Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis.Projekto tikslas – dirbančių su jaunimu darbuotojų kompetencijų įvertinimo mechanizmo parengimas ir jo įgyvendinimas įvertinant 600 su jaunimu dirbančių žmonių. 
NVO-verslo bendros iniciatyvos diegti ĮSA principus darbo santykių srityje 2012-01 / 2012-06 Bendradarbiaujant su VšĮ Atsakingo verslo ir mentorystės institutu, suteikti galimybę Lintel įmonei įgyvendinti ĮSA principus darbo santykių srityje, pagerinant darbuotojų tarpusavio santykius, psichologinį klimatą įmonės darbuotojams, stiprinant jų motyvaciją, pasitenkinimą savo darbu ir aplinka, socialinį saugumą, lojalumą įmonei (sukuriant ir įdiegiant įmonėje Darbuotojų gerovės programą). Plačiau 
NVO-verslo bendros iniciatyvos diegti ĮSA principus darbo santykių srityje 2011-08 / 2011-12 Bendradarbiaujant su VšĮ Atsakingo verslo ir mentorystės institutu, suteikti galimybę Kauno vaisių ir daržovių prekybos įmonei įgyvendinti ĮSA principus darbo santykių srityje, pagerinant darbuotojų tarpusavio santykius, psichologinį klimatą įmonės darbuotojams, stiprinant jų motyvaciją, pasitenkinimą savo darbu ir aplinka, socialinį saugumą, lojalumą įmonei, mažinant konfliktus darbe (įdiegiant įmonėje Streso valdymo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją).
Kauno miesto jaunimo situacijos tyrimo atlikimas ir Kauno miesto jaunimo politikos 2011–2019 m. strategijos parengimas 2011–01 /2011-04 2011-tųjų metų pradžioje, Viešosios Įstaigos „Atsakingo verslo ir mentorystės institutas“ ir „Verslo iniciatyva“ Kauno miesto savivaldybės užsakymu atliko Kauno miesto jaunimo situacijos tyrimą bei parengė jaunimo politikos įgyvendinimo strategiją 2011-2019 metams. 
Socialinės mentorystės plėtra 2008-03/ 2011-09 Projektas „Socialinės mentorystės plėtra“, finansuojas iš Europos Sąjungos fondų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.  
Jaunimo verslumo skatinimas gerąja praktika 2009-01 / 2011-01 Projekto „Jaunimo verslumo skatinimas gerąja praktika“ pagrindinis metodas – grupinė mentorystė, kurios metu patyrę miesto verslininkai bendrauja su maža grupe (6-8 ugdytiniai) studentų ir moksleivių. Šalia mentorystės vedami vieši seminarai platesnį jaunimo ratą supažindins su verslininko veiklos subtilybėmis, galimybėmis pačiam “save įdarbinti” versle.
Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų konkrečių veiklos sričių kvalifikacijos kėlimo programų dėstymo kokybės gerinimo galimynių nustatymas 2008-10 /2008-12 Studija „Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų konkrečių veiklos sričių kvalifikacijos kėlimo programų dėstymo kokybės gerinimo galimynių nustatymas“ buvo ruošta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai. Studijos tikslas – nustatyti socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų konkrečių veiklos sričių kvalifikacijos kėlimo poreikius sektoriuje ir kvalifikacijos kėlimo programų dėstymo kokybės gerinimo galimybes.