Organizacija

Viešoji įstaiga Atsakingo verslo ir mentorystės intitutas įkurtas 2008 metais. Organizacija yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) narė.

Vizija – darni visuomenė, kurioje skatinamas socialiai atsakingas požiūris į verslą, kuriamos  palankios salygos verslumui, prieinamos ir efektyvios socialinės paslaugos, taikant socialinės mentorystės modelį, įveikiant  socialinę atskirtį.

Misija – socialinės, įmonių ir verslumo mentorystės skatinimas ir įgyvendinimas Lietuvoje, įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos ir principų populiarinimas bendruomenėse ir versle.

Pagrindiniai tikslai

 • socialinės atskirties mažinimas visuomenėje;
 • socialinių paslaugų vystymas;
 • demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas;
 • aplinkos ir aplinkosauginis visuomenės ir verslo švietimas;
 • bendruomenių vystymosi ir tobulinimosi skatinimas
 • įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos ir principų populiarinimas bendruomenėse ir          versle;
 • palankių sąlygų verslumui Lietuvoje sudarymas.

Veikla įmonių socialinės atsakomybės srityje

 • moksliniai ir praktiniai tyrimai įmonių socialinės atsakomybės srityje;
 • priemonių, skatinančių įmonių socialinės atsakomybės praktikas ir metodus, kūrimas ir stebėsena;
 • įmonių socialinės atsakomybės koncepcijos ir principų populiarinimas bendruomenėse ir versle bei diskusijų skatinimas;
 • organizacijų socialinės atsakomybės praktikų ir iniciatyvų palyginamieji tyrimai;
 • socialinės atsakomybės projektų palankių darbuotojui, saugių ir sveikų darbo sąlygų, lygių galimybių, mokymosi visą gyvendimą skatinimo, organizacijų dalyvavimo bendruomenės ir visuomenės veikloje, atsakingos rinkodaros, aplinkosaugos ir taupaus vartojimo srityse iniacijavimas, koordinavimas ir administravimas;
 • dialogo tarp socialinių įtakos grupių vystymas ir koordinavimas;
 • pagalba verslui įgyvendinant socialinės atsakomybės iniciatyvas bei socialinės atsakomybės sistemų diegimo organizacijose konsultacijos.

Veikla mentorystės srityje

 • pritaikant mentorystės modelį skatinti žmogiškųjų išteklių panaudojimo galimybes efektyvesne linkme, socialinių problemų sprendimą bei verslumo plėtrą Lietuvoje;
 • skatinti menorystės modelio naudojimą, kaip efektyvios priemonės sprendžiant socialinės rizikos ir socialines atskirties grupių problemas (Socialinė mentorystė), didinant darbo našumą įmonėse, keliant darbuotojų kompetenciją ir didinant karjeros galimybes (Mentorystė įmonėse), sudarant palankias sąlygas verslumui (pagalba pradedantiems verslininkams) Verslumo mentorystė;
 • skleisti Socialinės mentorystės modelio pritaikymą NVO, parengti NVO darbuotojus, savanorius mentoriais, teikti konsultacijas, supervizijas NVO mentoriams porų, grupių bendradarbiavimo klausimais, telkti duomenų bazę, atlikti tyrimus, siekiant įvertinti mentorystės modelio efektyvumą;
 • atlikti mokslinius ir praktinius tyrimus mentorystės srityje.